Akrobatická príprava 3. – Preval vpred

Preval vpred – variant A

preval vpred preval vpred
preval vpred preval vpred

Popis techniky

Východzou polohou pre preval vpred je konečná poloha prevalu vzad. Pri variante A je to ľah vznesmo vzpažiť (ramená pri ušiach s pokrčenými dolnými končatinami (obr.č.1). Primárna rotácia vzniká spádom vpred (obr.č.2), ktorého os otáčania je položená v mieste kontaktu cvičenca s podložkou. Oporu tvorí záhlavie, zadná časť krku a pliec a lopatky. V priebehu spádu v „otvorenej kolískovej polohe“ sa otáčanie tela zrýchľuje kladným pôsobením tiažovej sily. V momente priblíženia driekovej časti k podložke sa os otáčania presunie do stredu tela a rotácia tela sa zrýchli zdvihom a posunom trupu vpred. Súčasne dynamické skrčenie dolných končatín priblíži chodidlá k podložke, pričom sa päty dostanú do kontaktu so sedacou časťou tela. K tomuto „zabaleniu“ tela napomáha tiež švih paží zo vzpaženia do pripaženia a úchop predkolení. Uvedenými pohybovými akciami sa využije mechanizmus, pri ktorom vstup do otáčania na podložke sa realizuje v otvorenej polohe a následné zrýchlenie rotácie sa docieli priblížením vzdialenejších častí tela k osi otáčania (obr.č.3). Popísaná pohybová činnosť otočí cvičenca do drepu a preval končí v stoji spojnom (obr.č.4).

Preval vpred – variant B

preval vpred preval vpred
preval vpred preval vpred

Popis techniky

Pre variant B je „štartovou polohou“ stojka na lopatkách paže vo vzpažení /obr. č. 1/, čo tvorí hlavne odlíšenie oboch variantov. Vstup do otáčania spádom vpred /obr. č. 2/ je preto otvorenejší. Výsledkom je väčšie zrýchlenie prevalu vo fáze „zbalenia“/obr. č. 3/ a plynulejší, ľahší prechod do drepu a stoja /obr. č. 4/.

Postup pri nácviku

Preval vpred sa nacvičuje spoločne s prevalom vzad, keďže ich spojenie tvorí logický celok. Konečná poloha prevalu je východiskovou polohou prevalu vpred. I princíp, že začiatok otáčania sa realizuje v otvorenej polohe a jej zrýchlenie sa zabezpečí jej zatvorením „zabalením“, je zhodný. Z týchto dôvodov osvojenie silového cvičenia ľah-sed /kinogrm č. 2/ má v úvode nácviku rovnakú dôležitosť a tvorí prvý krok v programe akrobatickej prípravy. Prevaly, ako jednoduchá pohybová štruktúra sa po kvalitnej ukážke vykonávajú vcelku.

Najčastejšie chyby a ich odstraňovanie:

  • predčasné „zbalenie“ po nedostatočne rozvinutej primárnej, spádovej rotácii. K náprave tohto nedostatku vedie precvičenie prevalov vzad a vpred na chrbte v „otvorenej kolíske“ (kin.č.5).
preval vpred preval vpred preval vpred
preval vpred preval vpred
  • slabá a pomalá aktivácia svalov, vykonávajúcich „zbalenie“. Zlepšenie prinesie posilnenie ohýbačov trupu a ohýbačov dolných končatín cvičením „ľah-sed skrčmo“(kin.č.2)

Vo fáze zdokonaľovania prevalov je účelná ich realizácia v zmenených neštandardných podmienkach a tiež ich spájanie do kratších väzieb. Príkladom náročnejšieho variantu je väzba prevalu vzad a vpred jednonožne (kin.č.6).

preval vpred preval vpred preval vpred
preval vpred preval vpred preval vpred

Štartovou je poloha stoj na ľavej nohe, pravá v prednožení (obr.č.1), zosun do drepu jednonožne (obr.č.2), spád vzad (obr.č.3), preval vzad (obr.č.4), zdvihom bokov stojka na lopatkách (obr.č.5). Zo stojky na lopatkách spád vpred (obr.č.6), preval vpred so skrčením opornej nohy, voľná dolná končatina vystretá v prednožení /obr. č. 7/, prechod do drepu jednonož /obr. č. 8/ a návrat do stoja na ľavej nohe, pravá v prednožení /obr. č. 9/. Pri nasledujúcom opakovaní sa oporná noha vymení.

Ďalším zdokonaľujúcim variantom je preval vzad po spáde vzad vystretými dolnými končatinami vo väzbe s prevalom vpred do stoja rozkročmo (kin.č.7)

preval vpred preval vpred preval vpred
preval vpred preval vpred preval vpred

Podmienkou pre vykonanie tohto spádu je predklon trupu a pevný dohmat rukami na podložku pri stehnách ešte pred dotykom sedacou časťou trupu. Takáto brzdiaca práca horných končatín zabráni nárazu tela cvičenca o podložku (obr.č.1 a 2). Po spáde nasleduje plynulý preval vzad do stojky na lopatkách (obr.č.3). Väzba pokračuje spádom vpred (obr.č.4), prevalom vpred s dynamickým roznožením (obr.č.5) načasovaným tesne pred dotykom chodidiel s podložkou. Nasleduje pevný dohmat pažami v rozkroku (obr.č.6), rýchly predklon trupu a vzoprenie pažami, čo zabezpečí prechod cvičenca do širokého stoja rozkročmo (obr.č.7).