Akrobatická príprava 2. – Preval vzad

Pohybový obsah akrobatickej prípravy (čo cvičiť) tvoria:

  • prevaly vpred, vzad, bokom („váľanie sudov“)
  • kotúle – vpred, vzad, vpred cez plece („džudo“ kotúľ), kotúľ letmo (s letovou fázou)
  • rovnovážne polohy – stojka na lopatkách, stojka na hlave, stojka na rukách, váha jednonožne v predklone, voľná noha v zanožení („lastovička“), v unožení
  • premety – vpred, vzad, bokom („mlynské kolo“), bokom s obratom („rondát“)
  • saltá – vpred skrčmo, vzad skrčmo.

Z uvedených cvičení pre začiatočnú prípravu je vhodné použiť prevaly, kotúle, rovnovážne polohy a premet bokom. Premety vpred , vzad a saltá môžu tvoriť výberový program. Ten je možné aplikovať po dlhodobejšej akrobatickej príprave a pre  dobre disponovaných športovcov podľa ich silových a koordinačných schopností.

Nasledovný fotodokumentačný materiál, popis techniky jednotlivých cvičebných tvarov, základné informácie o metodickom postupe pri ich osvojovaní a odstraňovaní chýb v technike, tvoria odpovede na otázku, ako postupovať pri nácviku akrobatických cvičebných tvarov

Preval vzad

Popis techniky:

Zo stoja spojného (obr.č.1) zosun do drepu a následným úchopom predkolení, vyhrbením trupu a predklonom hlavy zaujme cvičenec kotúľovú („guľatú“) polohu tela (obr.č.2). Z tejto polohy spádom vzad získava primárnu rotáciu tela (obr.č.3), pričom jej os je v mieste došľapu. Následne sa pravo-ľavá os otáčania presunie do stredu tela. Horná časťpodľa princípu otáčania kolesa sa pohybuje vzad a dolu a dolná časť vpred a hore. Kontakt s podložkou sa postupne presúva na sedaciu (obr.č.4), driekovú a lopatkovú (obr.č.5) časť trupu. V závere prevalu sa pevnosť úchopu uvolní a kotúľová poloha sa sčasti otvorí alebo po zdvihu bokov nad lopatky a vystretí končatín cvičenec zaujme polohu stojky na lopatkách.

Postup pri nácviku:

Funkčným predpokladom pre kvalitný a rýchly nácvik prevalu vzad je cvičenie na posilnenie ohýbačov trupu a ohýbačov dolných končatín vykonané z polohy ľahu na chrbte, ruky vo vzpažení do sedu skrčmo s úchopom predkolení. kinogram č. 2. Keďže preval je jednoduché cvičenie, športovec po zvládnutí uvedeného silového tvaru a po kvalitnej ukážke vykonáva prvé pokusy v celku podľa popisu techniky, v zhode s kinogramom č.1.

Najčastejšie chyby a ich odstraňovanie:

  • nedostatočné ohnutie /“zaokrúhlenie“/ driekovej, hrudnej a krčnej časti chrbtice. Dôsledkom je „kockatý“ pohyb cvičenca na predložke. K náprave vedie upriamenie pozornosti na predklon hlavy. Hlava je „kormidlo“ reflexne ovplyvňuje pohyb chrbtice. Jej predklon ohýba chrbticu vpred, záklon ohýba chrbticu vzad a zdvih hlavy chrbticu vzpriamuje.
  • príliš pomalý (opatrný) spád vzad z drepu. Dôsledkom je pomalé otáčanie vzad, ktoré nedovedie cvičenca do polohy strmhlav. Potrebné zväčšenie dynamiky spádu vzad sa realizuje zvýšením tlaku prednými časťami chodidiel do podložky (požadujte od cvičencov, aby sa silnejšie odtlačili vzad).