Kotúľ vpred – Akrobatická príprava 5.

Popis techniky

Zo stoja spojného vzpažiť (obr.č.1), zosun do drepu (obr.č.2), spád vpred s osou otáčania položenou v mieste kontaktu chodidiel s podložkou.

Cvičenec spádom narúša rovnovážny stav a vstupuje do fázy rotácie. Nasleduje dohmat vpred na podložku v spojení s kontrolovaným vystieraním nôh (obr.č.3).

Aktívny predklon hlavy, zdvih bokov, krčenie paží s brzdiacim efektom a krčenie nôh pri prechode polohou strmhlav (obr.č.4) vedú cvičenca do prevalovej časti kotúľa. Kontakt s podložkou sa postupne presúva z chodidiel na ruky, záhlavie, zadnú časť krku a pliec, na lopatky, ohnutý driek a cez sedaciu časť trupu späť na chodidlá.

kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred
kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred

V prvej časti kotúľa vpred treba klásť dôraz na aktiváciu otáčania dvojicou síl, keď horná časť tela cvičenca vykonáva pohyb vpred a dolu a dolná vzad a hore. V prevalovej časti po prechode polohou strmhlav je to opačne. Dolná časť pokračuje v otáčaní vpred a dolu a horná vzad a hore. Pri vstupe do druhej časti kotúľa je výhodná otvorenejšia poloha (obr.č.5), čo vytvára podmienky pre následné „zbalenie“ (obr.č.7). Výsledkom je priblíženie hmoty tela k osi otáčania a tým zrýchlený prechod do drepu a stoja (obr.č.6), čo bolo uvedené už v príspevkoch prevalov.

Postup pri nácviku

Funkčným predpokladom rýchleho a kvalitného zvládnutia kotúľa, podobne ako pri prevale vpred, je dynamický ľah – sed skrčmo so švihom paží zo vzpaženia do pripaženia a úchop predkolení. Pohybovým predpokladom pre nácvik správnej techniky kotúľa vpred je kvalitné osvojenie prevalu vpred. Ďalším krokom je precvičenie brzdiacej práce paží, k čomu je vhodné použiť prípravné cvičenie „odtláčanie“ vo vzpore drepmo.

kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred
kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred

Východzou polohou je vzpor drepmo (obr.č.1), hlava je v predklone, nasleduje prenesenie váhy tela na paže, zdvihom bokov (obr.č.2) „odtlačenie“ tela vzad (obr.č.3) jeho posun a návrat do vzporu drepmo (obr.č.4). Cyklus končí prísunom rúk k chodidlám (obr.č.5 a 6), čo umožní celé cvičenie opakovať. Výsledkom je posuvný pohyb cvičenca vzad, pričom hnacou silou sú paže.

Najčastejšie chyby a ich odstraňovanie

  • z drepu pri spáde vpred dohmat rukami k chodidlám „pod seba“. Tento nedostatok znemožní uplatniť brzdiacu prácu paží v prvej časti kotúľa. Jej realizácia je možná iba v prípade, že horné končatiny sú voči podložke postavené, „opreté“ pod ostrým uhlom (kinogram č.8, obr.č.3,4). Tento nedostatok je možné odstrániť dôslednou kontrolou dohmatu a zlepšením práce paží, k čomu je vhodné použiť prípravné cvičenie , znázornené na hornom kinograme.
  • vo fáze otáčania je najčastejšou chybou „kockatý“, hranatý pohyb s nárazmi jednotlivých častí tela o podložku. Dôsledkom je strata plynulosti kotúľovej rotácie. Príčina nedostatku sa odstráni koncentrovaním pozornosti cvičenca na zlepšenie akcie dolnou časťou tela vzad a hore a na dôsledné „zaguľatenie“ driekovej časti trupu svalovou aktivitou ohýbačov hlavy a trupu.
  • nedostatočná rýchlosť otáčania v priebehu kotúľa má za následok problémový prechod do drepu, čo cvičenec obvykle kompenzuje vzpieravým pohybom paží za telom. K odstráneniu tohto nedostatku sa cvičenec efektívne dopracuje kvalitným využitím „ dvojice síl“, teda zvýšením dynamiky pohybu hornou časťou tela vpred a dolu a dolnou časťou tela vzad a hore v prvej časti kotúľa.

Vo fáze zdokonaľovania kotúľa vpred je vhodné použiť jeho rôzne varianty, napr. jednonožne

kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred
kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred
kotúľ vpred

roznožmo

kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred
kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred
kotúľ vpred

schylmo

kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred
kotúľ vpred kotúľ vpred kotúľ vpred
kotúľ vpred

Ich spojením do akrobatických rád sa docieli vyššia rôznorodosť, pestrosť cvičenia a tým sa zvýrazní ich koordinačná náročnosť a rozvojový efekt.