Zoznam zakázaných látok a metód dopingu (Platný od 1. 1. 2004)

Rok 2004 je už tu a s ním aj očakávané zmeny v zozname zakázaných látok a používaných metód. Kofeín prestal byť dopingom a do zoznamu naopak pribudol napríklad Modafinil. Keďže na stránke Antidopingového výboru Slovenskej republiky je ku dnešnému dňu len zoznam platný od 01. septembra 2001, siahol som po českom prameni. Dúfam, že čeština nebude pre čitateľov prekážkou.

Zoznam zakázaných látok a metód dopingu

I. Látky a metody zakázané při soutěži

ZAKÁZANÉ LÁTKY

S1. Stimulancia Následující stimulancia jsou zakázána, včetně obou jejich případných optických (D- i L-) izomerů : Adrafinil, amfepramon, amfetaminil, amifenazol, amfetamin, benzfetamin, bromantan, clobenzorex, dimetamfetamin, efedrin**, etylamfetamin, etilefrin, fendimetrazin, fenetylin, fenfluramin, fenkamfamin, fenmetrazin, fenproporex, fentermin, furfenorex, karfedon, katin*, kokain, mefenorex, mefentermin, mezokarb, metamfetamin, metylendioxyamfetamin, metylendioxymetamfetamin, metylefedrin, metylfenidat, modafinil, niketamid, norfenfluramin, parahydroxyamfetamin, pemolin, prolintan, selegilin, strychnin a další látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými farmakologickými účinky***. * Katin je zakázaný pouze při koncentraci vyšší než 5 mikrogramů v 1 ml moči. ** Efedrin a metylefedrin jsou zakázány při koncentraci vyšší než 10 mikrogramů v 1 ml moči. *** látky zahrnuté do Monitorovacího programu 2004 nejsou považovány za Zakázané látky. S2. Narkotika: Následující narkotika jsou zakázána: buprenorfin, dextromoramid, diamorfin(heroin), hydromorfon, metadon, morfin, oxykodon, oxymorfon, pentazocin, petidin. S3. Kanabinoidy Kanabinoidy (např. hašiš, marihuana) jsou zakázány. S4. Anabolické látky Anabolické látky jsou zakázány. 1. Androgenní anabolické steroidy (AAS): a. Exogenní* AAS včetně následujících látek, ale bez omezení pouze na ně: androstadienon, bolasteron, boldenon, boldion, clostebol, danazol, dehydrochlormetyltestosteron, delta1-androsten-3,17-dion, drostanolon, drostandiol, fluoxymesteron, formebolon, gestrinon, 4-hydroxytestosteron, 4-hydroxy-19-nortestosteron, mestenolon, mesterolon, metandienon, metenolon, metandriol, metyltestosteron, miboleron, nandrolon, 19-norandrostendiol, 19-norandrostendion, norboleton, noretandrolon, oxabolon, oxandrolon, oxymesteron, oxymetolon, quinbolon, stanozolol, stenbolon, 1-testosteron (delta1-dihydro-testosteron), trenbolon a příbuzné látky#. b. Endogenní** AAS včetně následujících látek, ale bez omezení pouze na ně: androstendiol, androstendion, dehydroepiandrosteron /DHEA/, dihydrotestosteron, testosteron a příbuzné látky#. V případech, kdy může tělo produkovat Zakázanou látku (jak je uvedeno výše) přirozeně, bude se předpokládat, že Vzorek obsahuje tuto Zakázanou látku, když koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo když se jakýkoli jiný příslušný poměr/y ve Vzorku Sportovce tak odchyluje od rozmezí hodnot, které se normálně vyskytují u lidí tak, že neodpovídá normální endogenní produkci. Nepředpokládá se, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku v takovém případě, kdy Sportovec podá důkaz, že koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů nebo indikátorů a/nebo příslušný poměr/y ve Vzorku Sportovce se přisuzuje patologickému nebo fyziologickému stavu. Ve všech případech a při jakékoliv koncentraci laboratoř nahlásí pozitivní laboratorní nález pokud podle spolehlivé analytické metody může prokázat, že je Zakázaná látka exogenního původu. Pokud laboratorní výsledek není průkazný a není zjištěna žádná koncentrace, na kterou se odvolává výše zmíněný paragraf, příslušná Antidopingová organizace provede následná šetření na možné Použití Zakázané látky v případě závažných signálů, jako např. porovnání s referenčními profily steroidů. Pokud laboratoř nahlásila poměr testosteronu k epitestosteronu v moči větší než 6 : 1, je povinné další šetření, aby se určilo, zda je tento poměr způsobený fyziologickým nebo patologickým stavem. V obou případech bude šetření zahrnovat přezkoumání jakýchkoliv předešlých testů, dodatečných testů a/nebo endokrinní vyšetření. Pokud nejsou k dispozici předcházející testy, Sportovec se podrobí endokrinnímu vyšetření nebo bude testován bez předchozího oznámení alespoň třikrát během období tří měsíců. V případě, že Sportovec nebude spolupracovat při dalších šetřeních, bude to mít za následek prohlášení, že Vzorek Sportovce obsahuje Zakázanou látku. 2. Jiné anabolické látky clenbuterol, zeranol. ___________________________________________________________________________ Pro účely oddílu S4: * „exogenní“ se vztahuje k látce, kterou nemůže tělo produkovat přirozeně. ** „endogenní“ se vztahuje k látce, kterou může tělo produkovat přirozeně. # „příbuzná látka“ je definována jako „látka odvozená modifikací nebo úpravou chemické struktury jiné látky zatímco se zachovává podobný farmakologický účinek“. ___________________________________________________________________________ S5. Peptidové hormony Následující látky jsou zakázány, včetně jejich mimetik*, analogů# a uvolňujících faktorů. 1. Erytropoetin (EPO) 2. Růstový hormon (HGH) a insulinu podobný růstový faktor (IGF-1) 3. Choriongonadotropin (HCG), zakázaný pouze u mužů 4. Hypofyzální a syntetické gonadotropiny (LH), zakázané pouze u mužů 5. Insulin 6. Kortikotropiny Pokud Sportovec nemůže prokázat, že koncentrace byla způsobena fyziologickým či patologickým stavem, bude se předpokládat, že Vzorek obsahuje Zakázanou látku (jak je uvedeno výše) v případech, kdy koncentrace Zakázané látky nebo jejích metabolitů či indikátorů a/nebo příslušné poměry ve Vzorku Sportovce natolik překročí hodnoty obyčejně zjištěné u lidí tak, že neodpovídají normální endogenní produkci. Přítomnost analogů, mimetik, diagnostických indikátorů nebo uvolňujících faktorů hormonu uvedeného výše nebo jiného nálezu, který indikuje/jí, že detekovaná látka není hormon přirozeně přítomný, bude oznámena jako Pozitivní laboratorní nález. ___________________________________________________________________________ Pro účely této části: * „mimetikum“ je definováno jako látka s farmakologickým účinkem podobným účinku jiné látky, bez ohledu na skutečnost, že má odlišnou chemickou strukturu. # „analog“ definován jako „látka odvozená modifikací nebo úpravou chemické struktury jiné látky, zatímco se zachovává podobný farmakologický účinek“. ___________________________________________________________________________ S6. Beta-2 agonisté Všichni beta-2 agonisté včetně jejich D- a L-isomerů jsou zakázáni kromě toho, že formoterol, salbutamol, salmeterol a terbutalin jsou povoleny pouze při inhalaci k prevenci a/nebo léčbě astmatu a zátěžového astmatu nebo zátěží vyvolané bronchiální konstrikce. Je požadována lékařská zpráva v souladu s článkem 8 Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky. Navzdory udělení terapeutické výjimky, pokud laboratoř nahlásí koncentraci salbutamolu (volný plus glukoronid) vyšší než 1000 nanogramů v 1 mililitru moči, bude to považováno za Pozitivní laboratorní nález pokud Sportovec neprokáže, že abnormální výsledek byl způsoben terapeutickým užíváním salbutamolu v inhalaci. S7. Látky s antiestrogenní aktivitou Inhibitory aromatáz, klomifen, cyklofenil, tamoxifen jsou zakázány pouze u mužů. S8. Maskující látky Maskující látky jsou zakázány. Jsou to produkty s potenciálem ovlivnění vylučování Zakázaných látek, zamaskování jejich přítomnosti v moči nebo v jiných Vzorcích užívaných pro dopingovou kontrolu, nebo změny hematologických parametrů. Maskující látky zahrnují následující látky, ale nejsou omezeny pouze na ně: Diuretika*, epitestosteron, probenecid, plasmaexpandery (např. dextran, hydroxyetylškrob). * Lékařské osvědčení v souladu s článkem 7 Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky není platné pokud moč Sportovce obsahuje diuretika ve spojení s prahovou nebo podprahovou hladinou Zakázané látky. Diuretika zahrnují: acetazolamid, amilorid, bumetanid, furosemid, chlortalidon, indapamid, kanrenon, kyselina etakrynová, mersalyl, spironolakton, thiazidy (např. bendroflumethiazid, hydrochlorothiazid, chlorothiazid), triamteren a jiné látky s podobnou chemickou strukturou nebo podobnými farmakologickými účinky. S9. Glukokortikosteroidy Glukokortikosteroidy jsou zakázány, když se podávají orálně, rektálně, nitrožilní nebo nitrosvalovou aplikací. Všechny další způsoby podávání vyžadují lékařskou zprávu v souladu s článkem 8 Mezinárodního standardu pro terapeutické výjimky. ZAKÁZANÉ METODY M1. Zvyšování přenosu kyslíku Následující metody jsou zakázány: Krevní doping. Krevní doping je podání autologní, homologní nebo heterologní krve nebo červených krvinek a jim podobných produktů jakéhokoliv původu, kromě lékařsky odůvodněného podání. Podání produktů, které zvyšují spotřebu kyslíku nebo transportní kapacitu krve pro kyslík, například erytropoetinů, modifikovaných hemoglobinových produktů včetně krevních náhražek založených na hemoglobinu, mikroenkapsulovaných hemoglobinů, perfluorochemikálií a efaproxiralu (RSR13), ale ne omezených pouze na ně. M2. Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace je Použití látek a metod, včetně maskujících látek, které mění, pokoušejí se měnit nebo je podezření, že mohou změnit integritu a právoplatnost vzorků odebraných při dopingové kontrole. Tyto metody zahrnují cévkování, náhradu či záměnu vzorku moči, bránění ledvinovému vyměšování a ovlivňování koncentrací testosteronu a epitestosteronu, ale nejsou omezeny pouze na ně. M3. Genový doping Genový nebo buněčný doping je definován jako neterapeutické použití genů, genových elementů a/nebo buněk, které mají schopnost zvýšit sportovní výkon.  

II. Látky a metody zakázané při soutěži a mimo soutěž

ZAKÁZANÉ LÁTKY Do všech skupin zde uvedených se řadí všechny látky a metody uvedené v příslušných skupinách části I. S4. Anabolické látky S5. Peptidové hormony S6. Beta-2 agonisté* S7. Látky s anti-estrogenní aktivitou S8. Maskující látky (* pouze salbutamol při koncentraci v moči vyšší než 1000 nanogramů v 1 ml moči a clenbuterol). ZAKÁZANÉ METODY M1. Zvyšování přenosu kyslíku M2. Farmakologická, chemická a fyzikální manipulace M3. Genový doping  

III. Látky zakázané v určitých sportech

P1. alkohol Alkohol (etanol) je zakázaný pouze Při soutěži v následujících sportech. Detekce se bude provádět dechovou zkouškou a/nebo rozborem krve. Prahová hodnota pro porušení dopingového pravidla je pro každou federaci uvedena v závorkách. Pokud není uvedena prahová hodnota, přítomnost jakéhokoliv množství alkoholu znamená doping. Automobilový sport (FIA) Billiard (WCBS) Fotbal (FIFA Gymnastika (FIG) (0,10 gramů na litr) Karate (WKF) (0,40 gramů na litr) Kolečkové bruslení (FIRS) (0,02 gramů na litr) Letecké sporty a parašutismus (FAI) (0,20 gramů na litr) Lukostřelba (FITA) (0,10 gramů na litr) Lyžování (FIS) Moderní pětiboj (UIPM)-jen disciplina mod.pětiboj (0,10 gramů na litr) Motocyklový sport (FIM) Petanque a obdobné sporty (Boules -CMSB) (0,50 gramů na litr) Triatlon (ITU) (0,40 gramů na litr) Zápas (FILA) P2. Beta-blokátory Pokud není jinak určeno, beta-blokátory jsou zakázány pouze Při soutěži v následujících sportech. Automobilový sport (FIA) Billiard (WCBS) Boby (FIBT) Bridž (FMB) Curling (WCF) Fotbal (FIFA) Gymnastika (FIG) Jachting (ISAF) – „match race“ – jen kormidelník Kuželky (FIQ) Letecké sporty a parašutismus (FAI) Lukostřelba (FITA) (také zakázány mimo soutěž) Lyžování (FIS) skoky na lyžích a snowboard „free style“ Moderní pětiboj (UIPM) – jen disciplina moderní pětiboj Motocyklový sport (FIM) Petanque a obdobné sporty (Boules -CMSB) Plavání (FINA) u skoků do vody a synchronizovaného plavání Střelba (ISSF) (také zakázány mimo soutěž) Šachy (FIDE) Zápas (FILA) Beta-blokátory zahrnují následující látky, ale bez omezení pouze na ně: acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, karteolol, karvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. P3. diuretika Diuretika jsou zakázána při soutěži i mimo soutěž ve všech sportech jako maskující látky. Avšak v následujících sportech s hmotnostními kategoriemi a ve sportech, kde úbytek váhy může zvýšit sportovní výkon, nebude udělena terapeutická výjimka pro užívání diuretik. Box (AIBA) Judo (IJF) Karate (WKF) Kulturistika (IFBB) Lyžování (FIS) pouze pro skoky na lyžích Silový trojboj (IPF) Taekwon-do (WTF) Veslování (lehké váhy) (FISA) Vzpírání (IWF) Wushu (IWUF) Zápas (FILA)  

IV. Specifické látky *

Specifické látky jsou vyjmenovány níže: Stimulancia: efedrin, L-metamfetamin, metylefedrin Kanabinoidy Beta-2 agonisté v inhalaci (kromě clenbuterolu) Diuretika (nevztahuje se k části P3) Maskující látky: probenecid Glukokortikosteroidy Beta-blokátory Alkohol * – Světový antidopingový Kodex WADA (10.3) říká „V Seznamu mohou být vyjmenovány specifické látky, které obzvlášť umožňují neúmyslné porušení antidopingových pravidel, protože jsou všeobecně dostupné v běžných léčebných přípravcích, nebo u nichž je menší pravděpodobnost, že budou úspěšně zneužity jako dopingová činidla“. Porušení antidopingového pravidla zahrnující takovéto látky může znamenat snížený postih jak uvádí Kodex za předpokladu že „…Sportovec může jasně prokázat, že Použití specifické látky nebylo zamýšleno ke zvýšení sportovního výkonu…“  

Zdroj: antidoping.cz

Foto zdroj: thinkstock

Deivo, pre telocvikárov, ktorým záleží

Sport-Thieme Šatka 6ks

11,90 €

Sport-Thieme Šatka 6ks Kúpiť

Obrovská lopta Veľkosť: 150 cm

110,00 €

Obrovská lopta Veľkosť: 150 cm Kúpiť

Prekážková dráha Vário Kros Variant: ZÁKLADNÝ VÁRIO SET

63,00 €

Prekážková dráha Vário Kros Variant: ZÁKLADNÝ VÁRIO SET Kúpiť