Vajnorský minimaratón 2013 pozvánka

Vajnorský minimaratón 2013 ako otvorené Majstrovstvá Bratislavy v cestnom behu na 10.000m

Vajnorský minimaratón 2013 ako otvorené Majstrovstvá Bratislavy v cestnom behu na 10.000m

Dátum a miesto pretekov: 19.10.2013 (sobota) Park pod Lipami, Baničova ul, Bratislava – Vajnory

Riaditeľ pretekov: Ing. Ján Mrva Vedúci trate: Ľubomír Krištofič Sekretár pretekov: Katarína Dobiášová- dobiasova@vajnory.sk Hospodár pretekov: Oľga Bieliková Zdravotná služba: Červený kríž, úz. spolok Bratislava Hlavný rozhodca: Mgr. Dušan Štancel – stancel@vajnory.sk Časomiera: VOS-TPK, Dušan Richter

Technické ustanovenia

Prihlášky : 16.10.2013 do 12.00 h na ONLINE prihlasovanie

Počet štartujúcich je z kapacitných dôvodov obmedzený v prípade splnenia účastníckeho limitu bude prihlasovanie ukončené. 5 km – 200 súťažiacich 10 km – 500 súťažiacich

www.prihlasky.vos-tpk.sk – dospelé kategórie Detské kategórie bez obmedzenia (prosíme zaslať prihlášky vopred, prípadne prihlasovanie na mieste do 13.30 h ) stancel@vajnory.sk – detské kategórie

Kancelária pretekov : Kultúrne zariadenie Baničova ul, Bratislava – Vajnory Prezentácia :19.10.2013 v kancelárii pretekov od 10:00 do 13:30 h. Bežci z Bratislavy si môžu vybrať štartovné číslo na MÚ Bratislava – Vajnory od 17.10.2013 od 08.30 do 17.30 h, informácie k pretekom získate na tel. č. Štancel Dušan 0944/348448, mail: stancel@vajnory.sk alebo stancel.dusan@gmail.com

Štartovné :

Pri prihlásení a zaplatení do 16.10.2013

5km – 5,00 -€ 10km – 7,00 -€ prihlásenie v deň štartu 19.10.2013 5km – 8,00 -€ 10km – 10,00 -€ Seniori nad 60 rokov (1.1.1953) a občania s trvalým pobytom v MČ BA-Vajnory na 5 km aj 10 km – 3,00-€ Pre 20 pretekárov s najlepšími časmi na 10 km bude vyhradený koridor. detské kategórie: zdarma

Číslo účtu: 0176873163/0900

Variabilný symbol: číslo vygenerované systémom, pokiaľ uvediete funkčnú adresu, príde vám potvrdenie e-mailom Konštantný symbol 0558 a Špecifický symbol: dátum pretekov 19102013 bez bodiek, do správy pre prijímateľa priezvisko, meno. V prípade uhradenia pre viacerých súťažiacich spoločne, je nutné do správy vymenovať všetkých súťažiacich. Po spárovaní platby príde účastníkovi na mail informácia o zaplatení. Stav platby si môžete skontrolovať aj na prihláškach, kde pri vašom mene bude písmeno „A“. Ak ste zaplatili a nebola spárovaná platba, prineste si so sebou potvrdenie o zaplatení.

Kategórie: Detské:

štart prvej detskej kategórie: 14.00 h

chlapci do 6 rokov 120m dátum narodenia 2007 a mladší dievčatá do 6 rokov 120 m dátum narodenia 2007 a mladšie chlapci 7 – 9 rokov 250 m dátum narodenia 2006 – 2004 dievčatá 7- 9 rokov 250 m dátum narodenia 2006 – 2004 chlapci 10 – 12 rokov 600 m dátum narodenia 2003 – 2001 dievčatá 10 – 12 rokov 600 m dátum narodenia 2003 – 2001 chlapci 13 – 15 rokov 1.500 m dátum narodenia 2000 – 1998 dievčatá 13 – 15 rokov 1.500 m dátum narodenia 2000 – 1998

spoločný štart rekreačnej kategórie: 14.45 h

juniori 16 -19 rokov 5.000 m dátum narodenia 1997-1994 juniorky 16 -19 rokov 5.000 m dátum narodenia 1997-1994 rekreační bežci muži 5.000 m dátum nar. 1993 a starší rekreačné bežkyne ženy 5.000 m dátum nar. 1993 a staršie muži / ženy Vajnoráci/čky 5.000 m dátum nar. 1993 a starší

spoločný štart hlavnej kategórie: 15.30 h

muži do 40 rokov 10.000 m dátum narodenia 1993 – 1974 ženy do 40 rokov 10.000 m dátum narodenia 1993 – 1974 muži do 50 rokov 10.000 m dátum narodenia 1973 – 1964 ženy do 50 rokov 10.000 m dátum narodenia 1973 – 1964 muži do 60 rokov 10.000 m dátum narodenia 1963 – 1954 ženy do 60 rokov 10.000 m dátum narodenia 1963 – 1954 muži do 70 rokov 10.000 m dátum narodenia 1953 – 1944 ženy nad 60 rokov 10.000 m dátum narodenia 1953 a staršie muži nad 70 rokov 10.000 m dátum narodenia 1943 a starší muži / ženy Vajnoráci/čky 10.000 m dátum narodenia 1993 a starší

Prví traja bežci v mužskej a ženskej kategórií v behu na 10km a MJ, ŽJ v behu na 5.000 m získajú titul Majster Bratislavy v cestnom behu. Trať pretekov : Detské kategórie – Baničova ul. a okruhy pri detskom parku

Hlavná trať:

5km: štart- Baničova ul, na Starú Jurskú cestu, smerom tam sa beží VPRAVO!!!, OTOČKA PRED KONCOM CESTY!!!, smerom späť sa beží tiež VPRAVO!!!, priamo do cieľa -ul. Na doline, Baničova- CIEĽ. 10km beh- beží sa 2 x. Všetky križovatky a obrátky budú zabezpečené usporiadateľmi, trať bude označená žltými šípkami na ceste. Pred pretekármi pôjde bicyklista. Ceny :poháre, medaile a vecné podľa možností usporiadateľa. Bude zlosovaná tombola.

Záverečné ustanovenia

● Trať má oficiálny certifikát SAZ na 5.000 m a 10.000 m ● Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky ( č.z. 8/2009 Z.z.), pravidiel SAZ a tohto rozpisu ● Pretekov sa zúčastňujú pretekári s dobrým zdravotným stavom a súhlasia s podmienkami štartu. Súhlas potvrdí každý pretekár svojim podpisom do štartovnej listiny, za deti podpisujú rodičia. ● Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni (táto slúži len na prezlečenie) a za veci odložené pri trati. V prípade uskladnenia vecí požiadajte usporiadateľa v predstihu o úschovu. ● Pretekári sa riadia pokynmi mestskej polície a usporiadateľskej služby. ● Všetci účastníci pretekov a diváci sa zúčastňujú pretekov dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť. ● Usporiadateľ si vyhradzuje použiť fotodokumentáciu z pretekov na vlastné propagačné účely. ● Usporiadateľ si vyhradzuje právo úpravy tohto rozpisu v prípade nepredvídaných okolností.

Občerstvenie : v cieli ul. Baničova 5km, otočka Stará Jurská cesta 7,5km Šatne a sprchy : Šatne KZ Baničova, Sprchy Areál Alviano, cca 400m od miesta štartu a cieľa, ZŠ s MŠ K. Brúderovej.

Tags: