Štruktúra výkonu v boxe

Štruktúra výkonu v boxe

Pôsobením vplyvov vrodených dispozícií, prostredia a zámerného tréningu sa postupne vytvára skladba psychofyzických predpokladov k rôznym typom športových činností. Z teoretického hľadiska je možné tento komplex chápať ako celok, zložený zo vzájomne prepojených častí. Pre potrebu účinného tréningu je nutné vedieť sa v tomto komplexe (štruktúra šport. výkonu – viď obr.) dostatočne orientovať. (J.Dovalil a kolektív: Výkon a trénink ve sportu)

Štruktúra výkonu v boxe

Vzájomné prepojenie faktorov:

Somatické faktory – technika: Somatické faktory majú v boxe väčší vplyv pri samotnom počiatku športového vývoja boxera, ako pri konečnom výkone v ringu.

Box je šport, ktorý je rozdelený do váhových kategórií – a preto je veľmi časté, že sa proti sebe stretávajú podobné somatotypy športovca – boxera. Napriek tomu, aj pri rovnakej váhovej kategórii nájdeme značné rozdiely vrodených somatických dispozícií. Tento fakt je dôležité si uvedomiť už pri samotnom budovaní výkonu v tréningovom procese – a to hlavne pri určení štýlu boja, akým by sa mal borec uberať a z toho vyplývajúce zdokonalovanie potrebných technických prvkov.

Príklad: v jednej váhovej kategórii sa môžu stretnúť borci, medzi ktorými je rozdiel 15cm vo výške. Obaja majú napr.75kg, ale jeden je nižší, pevnejší, „svalnatejší“, druhý zasa vyšší, štíhlejší, má dlhšie končatiny. Teda dva rôzne somatotypy. Je preto logické, že nebudú boxovať rovnakým štýlom a používať rovnaké technické prvky. Z tohto dôvodu je dôležité posúdiť vhodný výber štýlu boja, akým by sa mal borec uberať už v tréningovom procese… je nezmyselné, aby sa vysoký a chudý borec uberal štýlom boja na blízku vzdialenosť – a naopak, nízky a pevný štýlom boja na dlhú- dištancovú vzdialenosť. No a samotný štýl boja nám už určuje, aké technické prvky by si mal borec osvojovať. Samozrejme, že somatické faktory nie sú jediným určovateľom štýlu boja. Ešte väčší význam majú danosti pre kondičné a koordinačné schopnosti…

Taktika – kondičné faktory, technika: Zvoliť taktiku je jedna vec, ale dokázať ju realizovať môžeme len na základe kondičných a technických schopností. Príklad: Nemôžeme chcieť od borca aby štyri kolá vkuse útočil a bil, keď vieme, že na to nemá kondičné predpoklady. Alebo nemôžeme chcieť, aby borec realizoval mimoriadne ťažké technické úhyby závislé od rýchlej reakcie, keď vieme, že nemá na to reakčnú schopnosť. Taktiku preto vždy treba prispôsobiť kondičným a technickým schopnostiam borca.

Kondičné faktory – technika: Aj techniku môžeme realizovať iba na základe určitých kondičných schopností. Ku kondičným schopnostiam patria: silové schopnosti, rýchlostné schopnosti, vytrvalostné schopnosti + koordinačné schopnosti (reakčná rýchlosť, atď). Existuje veľké množstvo technických prvkov a ich kombinácie, či už ide o obranné, alebo útočné technické prvky. Medzi základné technické prvky patria samozrejme základné údery a pohyby, medzi zložitejšie už údery spojené s úhybom, alebo blokom, alebo iným prvkom náročným hlavne na reakčnú, ale aj celkovú koordinačnú schopnosť. Mnoho technických prvkov je závislých od rýchlosti pohybu, iné zasa od výbušnosti a dynamiky, atď. Vytrvalosť hrá hlavnú rolu s pribúdajúcim časom v zápase, čím je úroveň vytrvalostných schopností menšia, tým prichádza rýchlejšie únava, tvorba kyseliny mliečnej (laktát), ktorá negatívne ovplyvňuje pohybový prejav (rýchlosť, reakciu…) a tým aj následné prevedenie technických prvkov – nastáva spomaľovanie pohybu, znižuje sa reakčná schopnosť a zvyšuje sa nepresnosť. Z tohto dôvodu je dôležité, aby sa boxer v tréningovom procese postupne zameriaval na všetky kondičné schopnosti – silu (dynamika, výbušnosť), vytrvalosť (od aeróbnej až po krátkodobú a rýchlostnú), rýchlosť, obratnosť, koordináciu, reakciu a snažil sa nadobudnutú všeobecnú kondičnú trénovanosť preniesť do špeciálnej – boxérskej. To jest mať silný úder, byť výbušný, rýchly v obrane (reakcia) aj v útoku atď. Je to zložitý proces, ktorý sa týka dlhodobej koncepcie športového tréningu.

Psychika – taktika a kondičné faktory (vzájomne súvisia, jedno ovplyvňuje druhé. Psychický stav v boxe často ovplyvní kondičné faktory – niekedy pozitívne, ale vo väčšine prípadov z praxe negatívne – napr. pri veľkej tréme zo zápasu. Psychika takýmto negatívnym spôsobom môže ovplyvniť aj taktiku – napr. jav „sklenených očí“. (keď borec nie je schopný skutočne vnímať a premýšľať z príčiny trémy, alebo strachu…). Naopak, dobrá kondičná a taktická pripravenosť môže pozitívne ovplyvniť psychický stav borca, jeho sebadôveru atď.

Všetky tieto faktory v konečnom dôsledku ovplyvňujú výkon boxera a navzájom medzi sebou súvisia. Preto je pre každého borca dôležité, aby sa snažil zdokonalovať každý z nich. Mnohé faktory ovplyvňujúce výkon, či samotnú snahu v tréningovom procese sú dané vrodenými dispozíciami a ich zdokonalenie ide len veľmi pomaly. Niektorí jedinci sa narodia s takými vlohami a predpokladmi pre box, že za 3-4 roky dosiahnú takú výkonnosť, akú niekto druhý nedosiahne pri maximálnej snahe nikdy v živote, pretože na to nemá predpoklady. Box je mimoriadne náročný šport a preto talent a danosti sú pre vyššiu výkonnosť nutnosťou. To sa však v dnešnej dobe týka asi každého trochu náročnejšieho športu…

Foto zdroj: thinkstock

Tags: