Rýchlostné schopnosti športovca 1 – Delenie

Rýchlosť patrí medzi základné a najdôležitejšie kondičné schopnosti každého športovca. Významnú úlohu zohráva v tréningovom procese predovšetkým u rýchlostných a rýchlostno-silových športov. Túto schopnosť možno označiť aj ako krátkodobé (do 20 sek.) vykonanie pohybu s maximálne možnou intenzitou resp. čo najrýchlejšie. Rýchlostné schopnosti sú do veľkej miery podmienené geneticky. Medzi zložitý komplex, ktorý utvára predpoklady pre dosahovanie dobrých rýchlostných výsledkov patrí najmä:

Rýchlostné schopnosti športovca

  • rýchle striedanie relaxácie a kontrakcie svalových vlákien

  • vysoká koncentrácia rýchlych (bielych) svalových vlákien

  • väčšie zásoby ATP a CP

Rozprávať však o rýchlosti, len ako o schopnosti športovca je všeobecné a vo svoje podstate nepresné. Rýchlostných schopností je viac a ich úroveň a vzájomný pomer je charakteristický pre konkrétne športy. Do skupiny rýchlostných schopností patria:

  • Frekvenčná rýchlosť

  • Akceleračná rýchlosť

  • Cyklická rýchlosť

  • Akčná rýchlosť (acyklická)

Každý človek môže mať rôznu úroveň hore menovaných schopností. Ak športovec dosahuje výbornú úroveň napríklad frekvenčnej rýchlosti, automaticky to hneď neznamená, že jeho cyklická rýchlosť musí byť tiež výborná.

Pre kondičné schopnosti kam patrí aj rýchlosť, existujú tzv. senzitívne obdobia, v ktorých človek zaznamenáva ich najlepšie prírastky. Pre rýchlosť je to približne medzi 12 – 14 rokom života. Znamená to, že ak je mladý športovec v tomto veku správne vedený a jeho tréning obsahuje prvky bohaté na rozvoj rýchlostných schopností, získa ich oveľa vyššiu úroveň, než pri rovnakej tréningovej snahe až v neskoršom veku.

Frekvenčná rýchlosť

Frekvenčnú rýchlosť možno charakterizovať, ako schopnosť vykonať za konkrétny čas čo možno najviac opakujúcich sa pohybov – tzv. cyklov. Ako príklad množstvo uviesť čo najväčšie množstvo krokov, skokov, úderov, otočení pedálov a podobne. Za najsenzitívnejšie obdobie tejto zložky rýchlosti sa považuje 13 – 14 rok života.

Akceleračná rýchlosť

Akceleračná rýchlosť je schopnosť športovca prejsť z pokoja, alebo miernej rýchlosti do maximálnej rýchlosti v čo najkratšom čase. Táto schopnosť je závislá od výbušnej sily a od frekvenčnej rýchlosti.

Akčná rýchlosť

Akčná, alebo acyklická rýchlosť predstavuje vykonanie rýchleho, jednorázového pohybu. Vyžaduje si veľkú mieru koncentrácie a samozrejme výbušnej sily. Do skupiny takýchto pohybov patria napr. atletické vrhy a hody.

Cyklická rýchlosť

Cyklickú rýchlosť možno označiť za komplexnú. Rozumieme ňou výslednú rýchlosť športovca, alebo schopnosť prekonať určitý úsek v čo najkratšom čase. Je zložená z elementárnych schopností, ako je už spomenutá akceleračná a frekvenčná rýchlosť. Pre dobrú úroveň komplexnej rýchlosti treba rozvíjať predovšetkým tieto elementárne časti. Ďalším faktorom, ktorý prispieva k výslednej rýchlosti je technika pohybu. Napríklad pri behu nebude záležať len od čo najväčšieho počtu krokov, ale aj od ich dĺžky. Ak atlét nebude dvíhať dostatočne kolená, krok bude kratší a teda aj výsledná rýchlosť behu menšia. Cyklická rýchlosť sa najlepšie rozvíja od 12-13 do asi 18 roku života. Je náročnejšia na koordináciu pohybov a teda aj jej miesto by malo byť v tréningovom procese o niečo neskôr, ako u jednotlivých zložiek rýchlosti. Kým s technikou pohybu sa dá „hrať“ aj v neskoršom veku, samotnú rýchlosť bude potrebné v neskoršom veku zvyšovať najmä prostriedkami na rozvoj výbušnej sily.

Foto zdroj: thinkstock