Pohľad slovenskej športujúcej mládeže na doping (3. časť)

Cieľom našej práce bolo pomocou ankety zistiť poznatky, vzťah, názor a postoj k dopingu u mladých športovcov od 14 do 18 rokov, pričom sme chceli zistiť rozdiely v názore na túto problematiku medzi študentmi športových gymnázií a študentmi nešportových škôl.

Pohľad slovenskej športujúcej mládeže na doping

Nášho výskumu sa zúčastnilo spolu 100 športovcov vo veku 14 – 18 rokov, keď päťdesiati s nich boli študentmi osemročného športového gymnázia a päťdesiat navštevovalo bežné školy. Polovicu v oboch skupinách tvorili chlapci, druhú polovicu dievčatá. Položili sme im 11 otázok (tabuľka 1). Z nich bolo 9 otázok uzavretých s možnosťou výber a 2 otázky boli otvorené.

Výsledky:

Podľa nášho prieskumu sa z celkového počtu respondentov iba 3 % stretli so zakázanými látkami – prišli s nimi do priameho kontaktu. Všetci boli študentmi OŠG. Za negatívne považujeme fakt, že až 70 % respondentov nepozná zoznam zakázaných látok, čo je znepokojujúce hlavne s súbore študentov osemročného športového gymnázia. Rovnako tak nevedia, kde tento zoznam hľadať.

Veľmi vysoké percento (77%) respondentov by nikdy neužilo zakázanú látku. Pri porovnaní oboch skupín bolo vysoké percento týchto odpovedí v oboch porovnávaných skupinách, ak keď v prípade študentov OŠG je vzhľadom k nízkemu veku respondentov 30% nezanedbateľné percento.

Až 57 % respondentov sa stretlo s niekým, o kom vedeli, že užíva zakázané látky. Prirodzene je vyššie % týchto odpovedí v skupine študentov OŠG.

Za šport najviac poznačený dopingom bola označená atletika, po nej nasledujú silové športy – kulturistika, vzpieranie a športové hry. Predpokladáme, že atletika bola označená hlavne z dôvodu častej medializácie previnilcov v tomto športe, ako aj častými dopingovými kontrolami. Na druhej strane silové športy spoločnosť vo všeobecnosti vníma ako športy, pri ktorých sa doping užíva príliš často.

Športové hry boli označené ako šport najmenej poznačený dopingom, aj keď naša otázka smerovala konkrétne k športu nie, ku skupine športov. Na tomto fakte sa podieľa skutočnosť, že na výsledku športového družstva sa podieľa celé družstvo, nie jedinec. Rovnako tak medializácia previnilcov nie je taká častá ako v individuálnych športoch a v neposlednom rade dopingové kontroly nemôžu byť v kolektívnych športoch vykonávané v takom rozsahu ako v športoch individuálnych. Náklady na vykonanie dopingovej kontroly v športovom družstve sú niekoľko krát vyššie ako pri individuálnom športovcovi.

Až 63 % opýtaných si myslí, že je nesprávne, aby previnilci dostávali doživotný dištanc, čo môže naznačovať určitú mieru tolerancie k dopingu v športe. Rovnako až 80 % respondentov si myslí, že dopingové kontroly nedokážu vždy odhaliť doping, čo potvrdzuje naše tvrdenia z úvodu. Ešte väčšie percento opýtaných (84%) sa vyjadrilo, že je podľa nich možné oklamať dopingový test.

89 % opýtaných si myslí, že niektoré krajiny aj v dnešnom období majú vlastný dopingový program pre podporu svojich športovcov.

Otázky

OŠG

ostatní

áno

nie

áno

nie

1. Prišli ste do priameho styku s dopingovými látkami ?

6%

94%

0%

100%

2. Poznáte zoznam zakázaných látok a liečiv ?

44%

56%

16%

84%

3. Užili by ste niekedy zakázanú látku ?

30%

70%

14%

86%

4. Myslíte si, že niektorí súčasní špičkoví športovci užívajú doping ?

100%

0%

98%

2%

5. Stretli ste sa s niekým, o kom ste vedeli, že užíval zakázané látky ?

74%

26%

40%

60%

6. Ktorý šport je podľa vás najviac poznačený dopingom ?

atletika 88%, silové športy 30%, hry 24%

atletika 72 %, úpoly a silové športy 38%

7. Ktorý šport je podľa vás najmenej poznačený dopingom ?

hry 66%

hry 40%

8. Je podľa vás správne, aby previnilci dostávali doživotný dištanc ?

40%

60%

34%

66%

9. Myslíte si, že dopingové kontroly dokážu 100% odhaliť doping ?

20%

80%

20%

80%

10. Myslíte si, že existuje spôsob na oklamanie dopingového testu ?

82%

18%

86%

14%

11. Existuje podľa vás v niektorých krajinách sveta dopingový program na podporu športovcov danej krajiny ?

88%

12%

90%

10%

Autori: Vladislav Polgár a Martin Pupiš

Foto zdroj: thinkstock