Muscular Storm Cup kondičných kulturistov Prešov 2006 – Propozície

 

 A: Všeobecné ustanovenia:

 Usporiadateľ : Z poverenia VV SAKST – Power club Prešov a Klub športovej kulturistiky mesta Stará Ľubovňa

 Dátum konania : 5.11..2006 /nedeľa/

 Miesto konania : Sála Čierny orol – Park kultúry a oddychu, ul.Hlavná 50, Prešov

 

 Prihlášky : Zasielajú oddiely a kluby do 27.10.2006 na adresu: Pewr club Prešov, ul. Marka Čulena č. 18, 080 01 Prešov

 

 Úhrady : Podľa platných smerníc rozhodcom cestovné, stravné a ošatné vypláca organizátor. Ostatní na vlastné náklady.

 Ubytovanie : Penzion LINEAS, č.t. : 051/7723325

 Informácie : Slavomír Lipták – 0903-819016

 

B: Technická časť:

 

PODMIENKY ÚČASTI

1. Súťaže sa môžu zúčasniť pretekári registrovaní v SAKST ako aj neregistrovaní v žiadnych športových organizáciach. Zo súťaže sú vylúčení finálisti /prví piati/ z majstrovstiev Slovenska v roku súťaže a účastníci Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev sveta.

2. Včas zaslaná úplne vyplnená prihláška. V prihláške musí byť potvrdené, že súťažiaci je členom klubu, oddielu, fit centra, ktoré je zaregistrované v SAKST pre rok 2006. Títo pretekári neplatia štartovné. Ostatní, neregistrovaní v SAKST uhradia poštovou poukážkou(alebo v hotovosti pri prezentácií) štartovné 200,-Sk.

3. Dobrý zdravotný stav pretekára. Súťaží sa na vlastnú zodpovednosť, svojím podpisom v prihláške beriete na vedomie túto podmienku a ostatné pokyny. Súťažnú hmotnosť pri prezentácii môže súťažiaci na svoju výšku mínus 100 prekročiť o:

a) Dorastenci, juniori: pri výške do 165 cm – 0 kg, od 166 cm do 170 cm o 1 kg, od 171cm do 175 cm o 2 kg, od 176 do 180 cm o 3 kg, od 181 do 185 cm o 4 kg, od 186 cm o 5 kg.

b) Muži: pri výške do 165 cm – 1 kg, od 166 cm do 170 cm o 2 kg, od 171cm do 175 cm o 3 kg, od 176 do 180 cm o 4 kg, od 181 do 185 cm o 5 kg, od 186 cm o 6 kg

4. Doping – prípadná dopingová kontrola sa uskutoční v súlade s antidopingovou chartou a smernicami.

5. Námietky: Podávajú sa odvolacej komisií s vkladom 100,- Sk. Zloženie komisie- riaditeľ súťaže, hlavný rozhodca, sekretár hl. rozhodcu.

TECHNICKÁ ČASŤ

Kategória : I. Dorastenci do 18 rokov bez rozdielu hmotnosti a výšky II. Juniori do 21 rokov bez rozdielu hmotnosti a výšky III. Muži nad 21 rokov -do 175 cm -nad 175 cm, v prípade nerovnomerného počtu pretekárov v kategórií, môže usporiadateľ kategórie rozdeliť podľa priemerne vypočítanej výšky. IV. Ženy bez rozdielu veku a výšky

PREZENTÁCIA: Pri kategóriach I.,II., III – meranie výšky a váhy Pri kategóriach I, II, III,IV – silovo kondičný test Pri kategórií IV. – iba prezentácia

 

SILOVO – KONDIČNÝ TEST

 

KATEGÓRIE I, II, III

a) zhyby na hrazde podhmatom(hodnotí sa max. správne vykonaných opakovaní)

b) tlaky na lavičke s činkou o váhe 100 % vlastnej hmotnosti pretekára

c) trojskok znožmo

 

Vykonanie testu:

a) Súťažiaci na pokyn rozhodcu uchopí v stoji na stoličke, žrď hrazdy podhmatom(šírka úchopu nie širšia ako šírka ramien), po uchopení a odobratí stoličky sa súťažiaci spustí dole do úplne vystretých paží v lakťoch, na pokyn rozhodcu začne vykonávať zhyby na hrazde. Platné opakovanie je, keď je brada nad žrďou hrazdy a pri spustení dole musia byť ruky v lakťoch úple vystreté. Cvičenec nesmie cvik vykonávať príliš dynamicky a rýchlo, nesmie zdvihnúť kolená vyššie ako je bedrový kĺb panvy. Nesmie odpočívať v hornej polohe zachytený o bradu. Povely a hlasité počítanie vykoná určený rozhodca v spolupráci s druhým rozhodcom (rukavice, trhačky a hačky pri výkone povolené).

b) Súťažiaci uchopí činku vo vyznačenom priestore a vyzdvihne ju do vychodzej polohy. Nohy sú umiestnené na podlahe. Na pokyn rozhodcu začne vykonávať cvik a to v dolnej polohe na dotyk hrudníka a hore do vystretých rúk. Počas cviku súťažiaci nesmie zdvihať nohy z podlahy, dvihať zadok ani činku odrážať od hrudníka. Hodnotí sa počet správne vykonaných opakovaní.

c) Súťažiaci sa postaví za čiaru znožmo a na pokyn rozhodcu prevedie trojskok znožmo z miesta. Pomocníci rozhodcov zmerajú dĺžku skoku. Pri všetkých disciplinach sa podĺa výkonov súťažiacich spracuje poradie od 1 po „N“a toto poradie sa zahrnie do hodnotenia. Do ďalšej súťaže nepostupuje pretekár, ktorý neprevedie ani jedno správne opakovanie z testov „a“ a „b“.

 

 

ELIMINÁCIA V prípade, že sa na súťaž prihlasí viac pretekárov v kategórií ako 15, do semifinále postúpi prvých 15 pretekárov zo silového testu.

SEMIFINÁLE Zúčastní sa ho maximálne 15 pretekárov. Hodnotí sa postava a svalový rozvoj. Plavky ako v športovej kulturistike. Pretekári budú podľa požiadaviek rozhodcov porovnávaní v predpísaných siedmych pózach. Hodnotí sa harmónia a symetria postavy, vyrysovanosť, kvalita a úprava pokožky, prevedenie a predvedenie jednotlivých postojov, celkový dojem.

FINÁLE O piatich finálistoch v jednotlivých kategóriach rozhodnú umiestnenia podľa silovo- kondičného testu a semifinále.

  1. kolo – voľné zostavy(úbor-súťažné plavky,dĺžka zostavy 60 sek., sprievodná hudba musí byť nahraná hneď na začiatku magnetofonovej pásky a označená menom a priezviskom súťažiaceho).

  2. kolo- spoločný svalový rozvoj

KATEGÓRIA IV.

a) zhyby na hrazde podhmatom(hodnotí sa max. správne vykonaných opakovaní)

b) tlaky na lavičke s činkou o váhe 70 % vlastnej hmotnosti pretekára

c) trojskok znožmo

Vykonanie testu:

a) ,b) a c) ako pri kategóriach I , II, III

ELIMINÁCIA V prípade, že sa na súťaž prihlasí viac pretekárov v kategórií ako 15, do semifinále postúpi prvých 15 pretekárov zo silového testu.

SEMIFINÁLE Zúčastní sa ho maximálne 15 pretekárok. Hodnotí sa postava a svalový rozvoj v štvrť obratoch ( ako vo  fitness). Predpisaný úbor pre hodnotenie postavy sú dvojdielne plavky ľubovoľnej farby a strihu, ktoré musia zakrývať minimálne polovicu zadočku. Pretekári budú podľa požiadaviek rozhodcov porovnávaní v štvrť obratoch. Hodnotí sa harmónia a symetria postavy, vyrysovanosť, kvalita a úprava pokožky, prevedenie a predvedenie jednotlivých postojov, celkový dojem.

 

FINÁLE O piatich finálistkach  rozhodnú umiestnenia podľa silovo- kondičného testu a semifinále.

  1. kolo – porovnávanie v štvrť obratoch.

ZBOR ČINOVNÍKOV

Čestný riaditeľ súťaže : Martin Hrmo

Riaditeľ súťaže : Slavomír Lipták

Sekretár súťaže : Mária Liptáková.

Vedúci pretekárov : Marek Schwarcinger

Hudobná réžia : František Sabol.

Lekár : MUDr. Baloga

Hlásateľ : Jozef Ovsianka

Zapisovateľky : Anna Gobanová, Marcela Dolinská

Organizačný pracovník : Darina Zavadilová

 

ZBOR ROZHODCOV

Hlavný rozhodca : Ing. Andrej Hlinka

Sekretár : Ing.Ľubomír Hečko

Rozhodca č.1 : Jozef Deman

Rozhodca č.2 : Ela Kováčová

Rozhodca č.3 : Jozef Volgyak

Rozhodca č.4 : Andrej Galovič

Rozhodca č.5 : MUDr. Zuzana Šašalová

Náhradný rozhodca : Jozef Andreja

 

ČASOVÝ ROZPIS

12,00 – 12,15 hod. – porada rozhodcov

12,20 – 13,30 hod. – prezentácia, silovo-kondičný test kategórií I,II,III,IV

14,00 – 17,00 hod – semifinále + finále v poradí kategórií dorastenci, juniori, muži do 175 cm,

muži nad 175 cm, ženy postava

 

CENY: Víťazi kategórií získajú od poriadateľa poháre + 3 000,- Sk ako náhradu za prípravu na

súťaž, ostatní finálisti dostanú vecné ceny od sponzorov, absolútny víťaz u mužských

kategórií pohár + hodnotný dar.

Vypracoval : Slavomír Lipták , dňa 01.10.2006