Banskobystrická GRAND PRIX 2007 2. ročník (Propozície)

Banskobystrická GRAND PRIX 2007

P R O P O Z Í C I E N A  S Ú Ť A Ž

2. Ročník

BANSKOBYSTRICKÁ GRAND PRIX 2007

5. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA 2007

v naturálnej kulturistike

PROTI DOPINGU A DROGÁM

nominačná súťaž na majstrovstvá sveta v naturálnej kulturistike 02.11.2007 MADRID

nominačná súťaž na majstrovstvá sveta vo fitness 10.11.2007 MOSKVA

Hlavný organizátor

Športový klub kulturistiky B+B Banská Bystrica (ŠKK B+B)

Z poverenia

Slovenskej spoločnosti pre naturálnu kulturistiku a fitnes (SSNKF)

Termín súťaže

20.10.2007

Promotér súťaže

Janka Búvalová

Miesto konania

Dom kultúry námestie Slobody 3 Banská Bystrica

Odborná porota

5 – 7 členná

Lekár

MUDr. Janka Tapajčíková

Riaditeľ súťaže

Peter Búvala

Moderátor

PaedDr.Vons Peter

Súťažné pravidlá

v súlade s podmienkami a pravidlami SSNKF

Prihlášky a štartovné

Zaslať do 14.októbra 2007 na adresu:

Peter Búvala, Javornícka 12, 97411 Banská Bystrica

Informácie

e-mail: buvalka@post.sk, tel. 0907 877 512, www.kulturistika-bb.sk

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ SSNKF:

1. SSNKF je samostatný právny subjekt, ktorý má licenciu na organizovanie športových podujatí. SSNKF zatiaľ nie je členom žiadnej medzinárodnej organizácie, ale od roku 2006 sa reprezentanti zúčastňujú súťaží (ME, MS), ktoré organizuje svetová organizácia UIBBN (Union International Body Building Naturel). Oficiálna registrácia pretekárov v SSNKF nie je nutná, ale od jarných súťaží roku 2008 bude podmienkou. SSNKF poveruje organizovaním

súťaží iné subjekty. Tieto súťaže prebiehajú v súlade s pravidlami SSNKF.

2. Súťaže sú určené pre kulturistov, ktorí sa pripravujú len naturálnymi – prirodzenými prostriedkami výživy, bez použitia akýchkoľvek zdraviu škodlivých látok v súlade so smernicami a predpismi Slovenského antidopingového výboru a Svetovým antidopingovým kódexom. Najmä nie za pomoci dopingu, obzvlášť anabolických steroidov a rôznych hormónov!!! Povolené sú doplnky výživy pre športovcov, „suplementy“ od domácich i zahraničných výrobcov, ktoré prešli schválením Ministerstva zdravotníctva SR, v prípade zahraničných pretekárov, schválenie príslušných inštitúcií.

Zoznam zakázaných skupín látok a metód Vám na požiadanie zašleme alebo si ho pozrite na internetovej stránke Antidopingového výboru SR: www.antidoping.sk; e-mail: adslovakia@antidoping.sk; osobný kontakt: generálny sekretár PhDr. Miroslav Motyčík, tel.: 02 / 44643411.

 

3. Súťaží sa môžu zúčastniť len tí, ktorí sa nezúčastnili najmenej 5 rokov žiadnej súťaže v športovej kulturistike, t.j. majstrovstvá Slovenska, pohárové súťaže. Toto platí i pre zahraničných súťažiacich!!!

Na základe žiadosti môže byť výkonnou radou SSNKF udelená výnimka aj na kratšie obdobie pre pretekárov, ktorí nedosiahli významné umiestnenie a ich vzhľad je evidentne naturálny!!! Žiadosť treba podložiť fotodokumentáciou a výsledkovou listinou z poslednej absolvovanej súťaže, fotografiami zo súčasnosti, prípadne osobné stretnutie. Prihlásiť sa nemôžu takí, ktorí boli v minulosti pozitívne testovaní, a to bez ohľadu na dĺžku uplynulého obdobia.

4. Podmienkou je včas, úplne a čitateľne vyplnená a zaslaná prihláška na adresu organizátora. Poštovou poukážkou uhradené štartovné, ktoré je pre súťažiacich 250,- Sk. Ústrižok o úhrade predložiť ku kontrole pri prezentácii. Zahraniční súťažiaci a tréneri uhradia štartovné pri prezentácii.

 

5. Uzávierka prihlášok je do 14.10.2007. Po tomto termíne už ďalšie prihlášky nebudú akceptované.

 

6. Dôležitou podmienkou je vyplnenie čestného prehlásenia a potvrdenie podpisom svojej „naturálnej – čistej“ pripravenosti na súťaž a že ste sa nezúčastnili najmenej 5 rokov na žiadnej súťaži v športovej kulturistike a že plne akceptujete pravidlá súťaže a postihy v prípade ich porušenia.

7. Dobrý zdravotný stav. Podpísaním prihlášky na súťaž súťažiaci potvrdzuje, že súťaží na vlastnú zodpovednosť, zároveň doporučujeme každému účastníkovi zdravotnú kontrolu u svojho ošetrujúceho lekára alebo u telovýchovného lekára.

 

8. Hmotnostné limity – limitovanie hmotnosti súťažiacich je jedným z prostriedkov, ako dosiahnuť patričnú kvalitatívnu úroveň aj bez použitia dopingových prostriedkov. Pretože cieľom nie sú nadpriemerne „ veľké objemy“, ale skôr kvalita – primeraná vyrysovanosť a súmernosť – naturálny vzhľad.

Hmotnostné limity

-Hmotnostné limity sú nasledovné: pri prezentácii – vážení, môže súťažiaci nad výšku mínus 100 prekročiť:

 

pri výške do165 cm 0 kg,
nad 165 cm do 168 cm o 1 kg
nad 168 cm do 171 cm o 2 kg
nad 171 cm do 174 cm o 3 kg
nad 174 cm do 177 cm o 4 kg
nad 177 cm do 180 cm o 5 kg
nad 180 cm do 183 cm o 6 kg
nad 183 cm do 186 cm o 7 kg
nad 186 cm do 189 cm o 8 kg
atď., t.j. každé 3 cm o 1 kg

Príklady:

Súťažiaci pri prezentácii meria 168 cm. Jeho hmotnosť môže byť maximálne 69 kg

(168 – 100 = 68 + 1 = 69 kg).

Súťažiaci meria 176 cm = 176 – 100 = 76 + 4 kg = 80 kg

Súťažiaci meria 187 cm = 187 – 100 = 87 + 8 kg = 95 kg

V prípade, že súťažiaci prekročia stanovený limit, nebudú pripustení k súťaži a štartovné sa im, ani trénerovi nevracia.

POZOR !!! Organizátor musí zabezpečiť maximálnu korektnosť a presnosť pri vážení i meraní. Preto Vás upozorňujeme, aby ste nepočítali so žiadnou toleranciou! Váha musí byť presne nakalibrovaná a kontrolovaná.

 

9. Dopingová kontrola – organizátor zabezpečí na základe poverenia VR SSNKF v spolupráci s Antidopingovým výborom SR dopingovú kontrolu v súlade s antidopingovou chartou a smernicami. Testovaní budú medailisti a jeden náhodne vyžrebovaný súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, t.j. i zahraniční pretekári. V prípade odmietnutia odberu alebo pozitívneho nálezu, bude súťažiaci považovaný za pozitívneho a nebude sa môcť už nikdy zúčastniť súťaže naturálnych kulturistov – doživotný zákaz štartu !!!

10. Trestný zákon a doping – k zamedzeniu štartu „nadopovaných“ určite prispeje naše rozhodnutie podať na takéhoto jedinca trestné oznámenie. Sme si vedomí, že to je už vážna vec, ale len pre tých, čo naše pravidlá nedodržujú, ozajstní naturáli tento krok uvítali. Pre upresnenie uvádzame paragrafy, ktoré nadopovaný jedinec porušuje: Trestný zákon § 250 – podvod, § 186 – kto neoprávnene prechováva pre vlastnú potrebu omamnú látku (do tejto skupiny patria aj anaboliká), § 209 – poškodzovanie cudzích práv. Za porušenie ktoréhokoľvek z týchto zákonov hrozí previnilcovi trest odňatia slobody 2 – 3 roky alebo peňažný trest od 5 000,- do 5 000 000,- Sk, viac o trestnom zákone na www.vons.sk. Aby sme vystavili riziku i tých, ktorí dopingové prostriedky predávajú – robia si „kšeft“ na úkor zdravia a trestno-právneho postihu iných, tak aj tých týmto upozorňujeme, že ak pozitívne testovaný pretekár označí takéhoto „dodávateľa“, upustíme od trestno-právneho konania voči nemu a náš právny zástupca začne konanie voči tomuto „priekupníkovi“, ktorý okrem toho, že bude zverejnený, musí počítať aj s problémami kvôli porušeniu viacerých paragrafov!!! Pevne veríme, že toto opatrenie odradí nadopovaných jedincov súťažiť medzi naturálmi a povzbudí všetkých tých, ktorí sa pripravujú bez dopingu.

 

 

11. Nezávislá odborná komisia – túto môže organizátor ustanoviť na základe poverenia VR SSNKF. Jej úlohou je čo najviac zobjektívniť posudzovanie pretekárov, hlavne a najmä po stránke ich naturálneho vzhľadu, t.j. určiť tých pretekárov, ktorý javia známky použitia steroidov – dopingu. Určite sa môže zmýliť, ale vzhľadom k výberu členov tejto komisie a rozhodcov k omylu môže dôjsť len výnimočne.

Členovia tejto komisie označia tie štartovné čísla, ktoré nemajú naturálny vzhľad. Pokiaľ sa jednotlivé štartovné čísla opakujú u väčšiny, sú tieto zaradené na posledné miesta danej kategórie. Tento systém hodnotenia je potrebný práve kvôli tomu, že chceme mať na našich súťažiach len skutočných naturálov a ak sa to niekomu nebude páčiť, tak si bude musieť nájsť iné súťaže.

Veríme, že týmito opatreniami povzbudíme pravých naturálov a odradíme tých, ktorí sa nevedia pripraviť bez anabolických steroidov a inej chémie a napriek tomu sa hlásia na súťaže k tým, ktorí to dokážu aj bez nedovolených prostriedkov. Na súťažiach budú vítaní len skutoční naturáli!

TECHNICKÁ ČASŤ:

KATEGÓRIE MUŽI:
I. Dorast od 15 do 18 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
II. Juniori od 18 do 21 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
III. Muži do 174 cm + dodržanie hmotnostného limitu
IV. Muži do 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu
V. Muži nad 180 cm + dodržanie hmotnostného limitu
VI. Masters muži nad 40 rokov + dodržanie hmotnostného limitu
VII. Absolútny víťaz len z víťazov jednotlivých kategórií
KATEGÓRIE ŽENY:
VIII. Fitness model promenáda v spoločenských šatách, hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách
IX. Fitness figúra promenáda v spoločenských šatách, hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách
X. Fitness clasic promenáda v spoločenských šatách, voľná zostava, porovnávanie postáv v dvojdielnych plavkách

Poznámka:

Rozhodcovská komisia, organizátor a zástupca VR SSNKF majú právo na základe nedostatočného počtu pretekárov danú kategóriu zrušiť alebo zlúčiť.

 

Disciplíny:

 

I. kolo Semifinále – spoločný nástup celej kategórie, hodnotenie postavy vo

štvrťobratoch svalového rozvoja a potom voľné zostavy

 

II. kolo Finále – spoločné hodnotenie postavy, svalového rozvoja, spoločné voľné pózovanie a potom vyhlásenie výsledkov

 

Špeciálne ocenenia v súťaži – vyhodnotí odborná porota

  1. najlepšie brušné svalstvo

  1. najlepšie „stehná“

  1. najlepšie „paže“

  1. najlepšia voľná zostava

cenu za najlepšiu voľnú zostavu venuje časopis MUSCLE & FITNESS

Cena „V.I.P.“ poroty – Najsympatickejší naturálny kulturista

ČASOVÝ PRIEBEH
PREZENTÁCIA – 8.30 – 10.00 hod v dome kultúry vstupná hala, váženie a meranie závodníkov.

PORADA ROZHODCOV – 10.00 –10.30 hod

SEMIFINÁLE – 11.00 – 15.00 hod

FINÁLE – 16.00 hod

ZÁVEREČNÁ SLÁVNOSTNÁ RECEPCIA – STAROBYSTRICKÁ PIVNICA 20.00 hod

Prezentácia – súťažiaci sa k prezentácii dostavia v športovom úbore, s občianskym preukazom. resp. pasom a s ústrižkom o zaplatení štartovného, s CD diskomnie MG kazeta!!!, pri prezentácii každý závodník odovzdá CD označené menom a klubom len zo súťažnou nahrávkou na voľnú zostavu; CD bude vrátené po odovzdaní štartovného čísla. Zahraniční súťažiaci uhradia štartovné pri prezentácii. K prezentácii bude mať prístup len tréner, ktorého pretekár vopred uvedie na prihláške aj s číslom občianskeho preukazu – pasu, ten obdrží od organizátora označenku „tréner“, ktorú je povinný nosiť a v prípade vyzvania usporiadateľskou službou predložiť i preukaz totožnosti, rovnako i pretekár.

 

HODNOTENIE POSTAVY – svalový rozvoj

Na základe požiadaviek porotcov budú súťažiaci navzájom porovnávaní najmenej dvaja, najviac štyria v nasledovných pózach: dvojitý biceps spredu, široký chrbtový sval spredu, prsia zboku, dvojitý biceps zozadu – lýtka, široký chrbtový sval zozadu, triceps zboku, brucho – stehná s rukami za hlavou.

Hodnotí sa: celkový objem, symetria postavy a vzájomná harmónia jednotlivých svalových skupín navzájom. Rozhodcovia budú uprednostňovať vyrysovanosť – kvalitu, nie však drastickú, ktorá by hraničila s vysušenosťou a s neadekvátnym odvodnením. Celkový dojem musí byť príjemný, vyžarujúci energiu, silu a radosť zo súťaženia.

V hodnotení bude zohľadnená aj úprava pokožky – jej farba, primeraný lesk – nie príliš mastný a lesklý, ale tiež strih a čistota plaviek – doporučujeme tmavé farby (plavky musia zakrývať aspoň polovicu zadku – nesmú byť G-strings!). Nezabudnite aj na úpravu hlavy a vlasov, pri pózovaní na celkový výraz – výraz tváre, správne predvedenie jednotlivých postojov, ktoré si treba natrénovať vopred a nielen sám pred zrkadlom, ale aj v prítomnosti odborníka.

NEZABUDNITE – pokožka by mala byť šetrne oholená – odchlpená. Natrieť sa doporučujeme farbou, ktorá je k tomu určená.

Bodové ohodnotenie: Porotcovia prideľujú umiestnenia a tieto sa násobia koeficientom tri. Príklad: 1. miesto x 3 = 3 body, 4. miesto x 3 = 12 bodov.

 

VOĽNÉ ZOSTAVY

Dĺžka voľnej zostavy môže byť maximálne 60 sekúnd, čas bude presne „stopovaný“, a to pozor!!! od prvých tónov hudby, nie od začatia pózovania!!! Po uplynutí 60 sekúnd bude hudba zastavená, rovnako i pózovanie súťažiaceho, preto si zostavu pripravte tak, aby ste tento limit dodržali. Úbor na voľnú zostavu – kulturistické plavky. Zostavu má súťažiaci prezentovať svoju formu a predviesť najmä pózy, v ktorých pôsobí čo najlepšie a dokáže ich dokonale zvládnuť. Zostava by mala byť zvládnutá aj priestorovo – nestáť na jednom mieste, prechody by mali byť choreograficky nadväzujúce, zostava by mala obsahovať pózy nielen v stoji, ale aj v pokľaku, v jednostranných rozštepoch, bočné i zadné. Výber hudby by mal vystihovať temperament súťažiaceho, ale i schopnosť držať sa rytmu. Snahou každého by malo byť zanechanie umeleckého dojmu na porotu, ale i na divákov, ktorých by mala zostava zaujať, i preto treba mať hudbu k zostave napálenú na CD (na magnetofónových kazetách je to veľmi nekvalitné, preto ich nedoporučujeme). Na CD by okrem hudby na voľnú zostavu, nemalo byť nič iné!!! Nácviku voľnej zostavy treba venovať viac času a pri jej nácviku požiadať o pomoc skúseného odborníka. Nezabudnúť na výraz tváre, očí, celkový prejav, ktorý by nemal byť kŕčovitý, s rôznymi grimasami, ale naopak veselý, zdravo sebavedomý, primerane bojovný, snažiť sa o kontakt s divákmi. Okrem kulturistických póz môže súťažiaci využiť i niektoré svoje individuálne schopnosti napr. gymnastické, tanečné prvky, prvky bojového umenia, ale nemali by prevládať nad kulturistickými, nejde o súťaž fitnesákov, ale naturálnych kulturistov, to treba mať na pamäti pri nácviku a predvedení voľnej zostavy.

Bodové hodnotenie: Porotcovia určujú poradie a toto sa násobí koeficientom 2.

Príklad: 3. miesto v zostavách x 2 = 6 bodov. Z uvedeného vyplýva, že postava – svalový rozvoj je mierne zvýhodnený pred voľnou zostavou.

FINÁLE

16.00 hod

Nástup všetkých pretekárov slávnostné zahájenie pretekov.

Absolútny víťaz – víťazi jednotlivých kategórií na pokyn rozhodcu budú porovnávaní v spoločnom svalovom rozvoji a po minútovom voľnom pózovaní určí porota absolútneho víťaza.

Ďalšie pokyny a informácie:

1. Ubytovanie – Prípadné ubytovanie pretekárov si hradí každý účastník sám. Pretekári si môžu v prípade záujmu zaistiť ubytovanie u organizátora súťaže. PENZIÓN OLYMPIA Sládkovičova 34, tel: 048/4162169 (dvojlôžková izba 1100 sk,jednolôžková 600 sk)

2. Cenné veci, peniaze odporúčame odložiť si u svojich známych, trénerov, resp. v priestore na to určenom. Organizátor vynaloží maximálne úsilie, aby zamedzil krádežiam, ale upozorňuje na ostražitosť. Za prípadné straty organizátor nenesie zodpovednosť!!!

3. Súťažiacich i trénerov prosíme i žiadame, aby farbami, olejmi na pokožku neznečistili steny, koberce. V prípade ubytovaných, títo musia zložiť ubytovateľovi depozit (zálohu) 300,- Sk, ktorý mu bude vrátený, keď odovzdá izbu v poriadku pracovníkovi ubytovne – hotela!!!

Pre tých, čo sa natierajú už deň vopred a budú ubytovaní, doporučujeme, aby si so sebou radšej priniesli vlastné posteľné prádlo a toto si prezliekli, zabráni sa tým prípadným problémom, spôsobených znečistením!!!

4. V prípade väčšieho počtu záujemcov zúčastniť sa súťaže z jedného oddielu (klubu), doporučujeme prihlášku prekopírovať, resp. stiahnuť z Internetu.

5. Ceny – súťažiaci na 1. až 6. mieste v každej kategórii získajú medaile, diplomy a  vecné ceny. 6.Súťažiaceho môže sprevádzať len jeden člen doprovodu ktorý bude mať volný vstup. 7.Doprava – zo železničnej stanice je to tretia zastávka autobusov číslo 1, 2, 6, 7, 26,34, 36, z autobusovej stanice je to asi 100 metrov peši.

Dôležité – pozor!!! Súťažiacim, ktorí sa podrobia dopingovej kontrole, budú ceny doručené na náklady organizátora až v prípade ich negatívneho výsledku, a to do 7 dní od oznámenia výsledku Antidopingového výboru. V prípade pozitívneho nálezu ceny zostávajú organizátorovi. Podpísaním prihlášky a čestného prehlásenia dáva každý súťažiaci k tomuto opatreniu svoj súhlas. Po dekorovaní ceny vráti organizátorovi, ktorý na odovzdacom protokole spíše zoznam cien. Jeden exemplár, podpísaný pretekárom a organizátorom, obdrží pretekár, druhý ostane organizátorovi!!!

PRAVIDLÁ KATEGORIÍ FITNESS

FITNESS CLASSIC

I. kolo: promenáda v ľubovoľných spoločenských šatách

II. kolo: voľná zostava – hodnotí sa:

1. showmanship s celkovým umeleckým dojmom

2. základné gymnastické a akrobatické prvky, ktoré musia byť predvedené dokonalou technikou

3. flexibilita

4. silové prvky (môžu byť použité aj zo športového aerobiku )

5. tanečné prvky

6. hudba vytvorená na choreografiu z max. 3 skladieb

7. kostým ladený k choreografii

8. dĺžka voľnej zostavy 1.30 min

III. porovnávanie postáv v dvojdielnych plavkách, zakázané sú plavky strihu tanga a g – string, pokožka musí byť upravená, natretá súťažnou farbou. Obuv: spoločenské lodičky alebo topánky na podpätku, pózuje sa v základných štvrť obratoch s vytáčaním, len mierne napínanie svalov.

FITNESS MODEL

I. kolo : hodnotenie postavy v dvojdielnych plavkách, pózuje sa v štvrť obratoch bez vytáčania

povolené sú plavky strihu tanga, pokožka musí byť upravená. Hodnotí sa športová postava, symetria tela a sexapel. Táto kategória je určená hlavne pre začínajúce fitnessky a fitness modelky. Obuv: lodičky, topánky na podpätku.

II. kolo : promenáda v ľubovoľných spoločenských šatách

FITNESS FIGURA

I. kolo : hodnotenie postáv v dvojdielnych plavkách, pózuje sa v štvrť obratoch s vytáčaním,

povolené sú plavky strihu tanga, pokožka musí byť upravená. Hodnotí sa symetria postavy a vzájomná harmónia jednotlivých svalových skupín s možnosťou mierneho vyrysovania, sexapel. POZOR – nejedná sa o kulturistiku, veľké svalové objemy alebo neadekvátne odvodnenie bude posudzované negatívne. Celkový dojem musí byť príjemný, s vyžarujúcou energiou a silou.

Obuv: lodičky, topánky na podpätku.

II. kolo : promenáda v ľubovoľných spoločenských šatách. Hodnotenie: Fitness model – šaty – súčet umiestnení x 4 (40% bodů) postava – súčet umiestnení x 6 (60% bodů) Fitness classic – šaty – súčet umiestnení (10% bodů) postava – súčet umiestnení x 5 (50% bodů) zostava – súčet umiestnení x 4 (40% bodů) Fitness figura – šaty – súčet umiestneníí x 2 ( 20% bodů) postava – súčet umiestneníí x 8 (80% bodů)