Akrobatická príprava 1. – Úvod

Akrobatická príprava, gymnastika

Akrobatická príprava je dôležitým prostriedkom v procese skvalitňovania športovej prípravy mládeže v športoch s vysokou koordinačnou náročnosťou. Medzi ne patria hokej, futbal, tenis, hádzaná, volejbal, basketbal, krasokorčuľovanie, športová a moderná gymnastika, vodný slalom, zjazdové lyžovanie, akrobatické lyžovanie, v atletike skok o žrdi, v úpolových športoch zápasenie, džudo, karate a iné. V týchto športoch sú dôležitým predpokladom vysokej športovej výkonnosti schopnosti spojené s dokonalým ovládaním pohybového systému v špecifickom prostredí so správnym načasovaním primeraného svalového úsilia, ďalej účelná priestorová orientácia, kvalitná dynamická rovnováha, správne volený rytmus nadväzovania pohybových činností a primeraná reakčná rýchlosť. Komplex týchto koordinačných schopností sa rozvíja v dlhodobej športovej príprave a jednu z veľmi účinných možností poskytuje i program akrobatickej prípravy. Dobrým príkladom, potvrdzujúcim uvedenú informáciu, môžu byť občasné akrobatické skoky, ktorými prezentujú radosť zo strelenia gólu i niektorí vynikajúci futbalisti. Dokumentuje to i autorova skúsenosť z prípravy vrcholových športovcov v zjazdovom lyžovaní. Slovenská juniorská majsterka sveta v slalome v r.2002 Veronika Zuzulová už štvrtý rok systematicky v prípravnom období dopĺňa svoj program kondično-koordinačnej prípravy akrobatickými cvičeniami. Tento trend potvrdzuje i naše sledovanie tréningového procesu vynikajúceho chorvátskeho zjazdového lyžiara Ivicu Kosteliča počas letnej prípravy v športovom centre „Badia“, kde jeho dopoludňajší tréningový program bol realizovaný v telocvični a prevažne obsahoval rôzne kombinácie kotúľov, premetov a sált. Príkladom jeho obdivuhodnej akrobatickej výkonnosti bolo vykonanie 5 sált vzad skrčmo v jednom nástupe s precíznou technikou a nadpriemernou výškou letovej fázy.

Naše skúsenosti s danou problematikou a presvedčenie o vhodnosti akrobatickej prípravy pre rozvoj koordinačných schopností športovcov sú pohnútkou nasledovných informácií pre trénerov.

Akrobatickú prípravu je potrebné chápať ako dôležitú súčasť systému športovej prípravy. Pri tvorbe akrobatického programu je potrebné riešiť päť základných otázok:

  • s kým cvičiť
  • kde cvičiť
  • čo cvičiť
  • ako postupovať pri osvojovaní základných akrobatických cvičebných tvarov
  • ako zostaviť akrobatický program v tréningovej jednotke alebo v cvičebnom bloku zaradenom do tréningovej jednotky so zmiešaným napr. koordinačno-kondičným obsahom.

S kým cvičiť? Jednoduché, základné akrobatické cvičenia ako preval vzad, preval vpred , kotúľ vpred môžu vykonávať i deti predškolského veku. Avšak najvhodnejšie je obdobie medzi 8.-12. rokom, tzv. „zlatý vek motoriky“, kedy si deti radi osvojujú nové pohybové návyky, učia sa rýchlo, presne a vykonávajú ich s ľahkosťou. Preto by tréneri nemali pre akrobatickú prípravu toto obdobie premeškať.

Kde cvičiť? Optimálnym riešením je špecializovaná gymnastická telocvičňa s akrobatickou dráhou, s dostatkom žineniek a s molitanovou jamou. Takéto možnosti však poskytuje len zopár telocviční na Slovensku (Bratislava, Trnava, Žilina, Detva, Košice, Prievidza). Prijateľným riešením je i školská telocvičňa vybavená vhodnými žinenkami. Dobrým doplnkom je filcový pás na prikrytie rady žineniek a hrubé molitanové „duchny“. Núdzovým riešením môže byť i trávnatá plocha ihriska za podmienky, že pri nácviku postupujeme veľmi opatrne.

Na otázky čo cvičiť, ako postupovať pri nácviku jednotlivých cvičebných tvarov a ako zostaviť program akrobatickej prípravy športovcov – negymnastov, sa pokúsime zodpovedať v ďalšej časti tohto metodického materiálu.