Aké pohybové schopnosti poznáme

Aké pohybové schopnosti poznáme

Pohybová schopnosť je relatívne samostatný súbor vnútorných predpokladov človeka na vykonávanie pohybovej činnosti. Samotná pohybová činnosť je potom jedným z výsledkov realizácie predpokladov, resp. konkrétnym prejavom pohybových schopností.

Pohybové schopnosti delíme na kondičnékoordinačné.

Kondičné schopnosti kladú vysoké požiadavky na funkčné (predovšetkým srdcovo-cievny, dýchací, nervovosvalový systém organizmu) a energetické systémy organizmu. Tvoria ich rýchlostné, silové, vytrvalostné schopnosti a kĺbová pohyblivosť – ohybnosť.

V každej pohybovej činnosti, ktorá tvorí obsah športového výkonu môžeme identifikovať prejavy „sily”, „rýchlosti”, „vytrvalosti” (so striedavými nárokmi na koordinačné schopnosti) pričom ich pomer sa v závislosti od pohybových úloh odlišuje.

Koordinačné schopnosti kladú vysoké požiadavky na analyzátory (zrakový, sluchový, vestibulárny, atď.), centrálny nervový systém a menšie na energetický systém. Tvorí ich reakčná, orientačná, rovnováhová, rytmická, kinesteticko – diferenciačná, schopnosť spájania a prestavby pohybov. Úzko súvisia s kondičnými schopnosťami a spolu s technikou tvoria významný faktor štruktúry športového výkonu. Umožňujú rýchle a dokonale zvládnuť športovú techniku, jej ďalšie zdokonaľovanie, ako aj prispôsobovanie k meniacim sa podmienkam.

Každá jedna pohybová schopnosť je viac či menej geneticky podmienená. Schopností sú prejavom vrodených dispozícií, ktoré voláme vlohy.

Vlohy sú základné, zdedené a vrodené predpoklady pre pohybovú činnosť. Sú to vlastne vnútorné dispozície pre určité druhy, či spôsoby pohybovej činnosti. Tvoria potencionálny základ pre pohybové schopnosti a zručnosti. Sú však relatívne stále v čase. Znamená to, že sa v krátkom čase nemôžu meniť, no možno ich ovplyvňovať z dlhodobého hľadiska pravidelnou činnosťou, cvičením a tréningom. Vplyv je možný len po určitú hranicu. Tá je každému vlastná a nie je už možné sa za ňu dostať.

Okrem spomínaných genetických vplyvov a systematickej, pravidelnej pohybovej činnosti, pôsobí na úroveň rozvoja pohybových schopností aj zdravotný stav, vek, pohlavie, životospráva, regenerácia a iné činitele.

Pohybové schopnosti zohrávajú pri dosahovaní vrcholných výkonov vo všetkých športoch často rozhodujúcu úlohu. Sú nevyhnutnou súčasťou prípravy v každom športovom odvetví, pričom na hernom výkone v športových hrách sa podieľajú až 40 %. Na ich rozvoji sa podieľa predovšetkým kondičná príprava. Hlavným cieľom kondičnej prípravy ako zložky športového tréningu je predovšetkým rozvoj jednotlivých pohybových schopností, ktoré v rozhodujúcej miere podmieňujú výkon športovca. Pri tvorbe kondičných programov a ich následnej realizácií je potrebné vychádzať predovšetkým z poznania faktorov, ktoré sa rozhodujúcou mierou podieľajú na úspechu v danom športe.

Autor tohto článku Kristián Cupák pôsobí ako osobný tréner – kondičný tréner.

Foto zdroj: thinkstock